Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

TEKNIK ELEKTRICIST BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidat në pozicionin: TEKNIK ELEKTRIK

Paga: E kenaqshme |

Minimalisht te kete mbaruar Shkollen e mesme-Preferohet shkolle profesionale ose kurse profesionale për Teknike Elektrike/Elektronike.-2 vite punë në të njëjtin profil, është përgjegjës për sistemet elektrike që përfshijnë panelet kryesore të tensionit tëulët dhe të mesëm-kontrollon gjëndjen e gjeneratorëve, gjëndjen e depozitës së naftës, paneletpërkatëse.-inspekton dhomën e paisjeve elektrike/elektronike dhe panelet për ndonjë anomali-kontrollon llampat dhe transformatorët e llampave dhe bën zëvendësimin e tyre.-është përgjegjës për matjen dhe kontrollin e parametrave elektrike në panelet kryesore dhedytësore të shpërndarjes dhe njofton në mënyrë periodike për ecurinë e tyre.-kontrollon sistemin ups nëse funksionon në rregull.-eshtë përgjegjës për gjithë punët elektrike/elektronike në showroom dhe dyqanet etjera të kontraktuara nën përgjegjësi-drejton sistemin e ndezjes/fikjes së gjithë dritave të qendrës në bazë të orarit tëpërcaktuar.-kontrollon aparaturat nëse punojnë dhe ndizen në kohë nëpërmjet kontrollit mesistemin bms & timer.-kontroll i infrastruktures data-rack -tel -fo, Tiranë

Botuar më 02/06/2023
E kenaqshme

SPECIALIST Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: · Hidraulik. · Elektriçist. · Murator. · Suvatues. · Pllakashtrues. · Specialist për montim çatie. · Manovrator. · Shofe

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

Të cilët duhet të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Të kenë të paktën experience pune, sipas pozicionit të kërkuar. 2. Të jenë të pergjegjshem në punë. 3. Të kenë aftësi të mira komunikimi edhe bashkëpunimi me kolegët. 4. Të jenë të gatshëm të nisen në cdo kohë, Adresa: SHENIM: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të ne: [email protected] ose te kontaktojne ne numrin: 0697085825. Vetëm kandidatët e perzgjedhur do te kontaktohen!

Botuar më 02/06/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

PUNETOR MAGAZINE Njoftime pune - KOMPANI PRIVATE Kërkon të punësojë

Paga: PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME |

* Mosha deri 45 vjeç. * Kompania jone ofron kushte shume te mira pune, Adresa: Rr. "Siri Kodra". Te interesuarit te kontaktojne ne what's up ne: 0672060872

Botuar më 02/06/2023
PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME

PUNETORE PAKETIMI Njoftime pune - KOMPANI PRIVATE Kërkon të punësojë

Paga: PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME |

(FEMER). * Mosha deri 50 vjeç. * Kompania jone ofron kushte shume te mira pune, Adresa: Rr. "Siri Kodra". Te interesuarat te kontaktojne ne what's up ne: 0672060872

Botuar më 02/06/2023
PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME

PUNETOR MAGAZINE BRUNES LEZHE Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit kerkon Punetor Magazine, per showroom-in e saj ne LEZHE;

Paga: E kenaqshme |

Te kete eksperienca puneAftësi shumë të mira komunikimi dhe punë në ekip.I aftë të koordinoje dhe te balancoj punën., të bëj hyrje në magazinë, çdo mall që vjen nga klientët dhe furnitorët dhe të bëjë inventarizimin e gjendjes.te përgatisë lëndët që do t'i dërgohen fabrikave të prodhimit, në përputhje me urdhërat e punë të ardhura nga menaxheri operacional.të kryej sistemimin e mallrave në magazinë, duke krijuar hapësirë të mjaftueshme manovrimi.

Botuar më 01/06/2023
E kenaqshme

INXHINIER MEKANIK AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departame

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: master niv.1, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: autocad - microsoft excel - microsoft office, • Të jetë diplomuar prane Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, profili Energjitikë.ë jetë I aftë të përmbushë me korrektësi dhe përpikmëri ç’do detyrë tjetër të ngarkuar nga përgjegjësi., të kenë eksperiencë të mëparshme pune minimumi 3 vjet., detyrat;• përgatit, koordinon dhe kontrollon gjithë dokumentacionin e duhur teknik sipas fazave të zbatimit të projektit;• rishikon koston e punimeve mekanike (hidraulike) dhe propozon zgjidhje teknike të favorshme për zbatimin e projektit;• planifikon, organizon dhe supervizon punën e ekipit mekanik të nën kontraktorëve për t'u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt;• përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve mekanike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit;• planifikon, interpreton, zbaton dhe supervizon zbatimin e projekteve të sistemit hvac;• zhvillon dhe monitoron zbatimin e standardeve të sigurisë dhe të procedurave të punës.• siguron që pajisjet e punës të jenë në përputhje me specifikimet e projektit dhe me standardet e sigurisë;• zbaton rregullat e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes së mjedisit;• mban dokumentacionin e nevojshëm mbi problemet teknike dhe organizative për punën e bërë.• hartimin e dokumentacioneve te nevojshme pergjate dhe ne mbyllje te projektit;• aftesi te mira ne kordinimin dhe integrimi nepermjet inxhinierit drejtues te objektit te te gjithe sistemeve qe implementohen ne objekt , perpara dhe pergjate zbatimit ., kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre profesional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin aplikojne, të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga kuvendi i shqipërisë për "mbrojtjen e të dhënave., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 01/06/2023
E diskutueshme.

INXHINIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departamentin Tek

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: master niv.1, Programet kompjuterike: autocad - microsoft excel - microsoft office, Përshkirm i Përgjithshëm;Inxhinier/e Preventivues do të duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për hartimin dhe rivleresimin e preventivave duke zhvilluar analiza teknike të zërave të rinj të punës në përgatitjen e dokumentacionit Tekniko-Ligjor dhe Financiar sipas afateve të përcaktuara nga projekti ., garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes;bashkëpunon me ekipin për përgatitjen e dokumentacionit tekniko–ligjor & tekniko–financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij;harton dhe zbërthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim;harton analizat teknike të zërave të punës bazuar mbi çmimet e materialeve;nxjerr koeficientet tekniko – ekonomik që shërbejne për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit;rivlereson preventivat me fonde publike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga kompania dhe mbas shqyrtimit të projektit, aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike të miratuara me v.k.m;zbërthen në sasi dhe vlerë punimet e situacionuara;bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës. kualifikimet;diplomë në fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit.përvojë pune mbi 3 vjet në përllogaritje kostoje dhe preventiv.të zotërojë shumë mirë paketën office.të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, analitike dhe planifikuese., menyra e aplikimit:kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre professional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin., Tiranë

Botuar më 01/06/2023
E diskutueshme.

INXHINIER ELEKTRIK AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj fton individë të kualifikuar ti bashkohen kompanisë sonë në pozicionin: Inxinie

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Programet kompjuterike: autocad, • Të ketë përfunduar studimet në degën e Inxhinierisë Elektrike.• Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune.• Të ketë njohuri shume të mira të programeve profesionale si : AutoCAD ,Paketën Microsoft Office (veçanërisht exel).• Të zotërojë gjuhën agleze.• Kriter kryesor, të disponojë Liçensë në Projektim., • harton projekte elektrike në funksion të kërkesave dhe nevojave specifike të kompanisë;• shqyrton projektet elektrike ekzistuese për t’u siguruar nëse janë projektuar sipas kërkesës, parametrave dhe rregullave;• përgatit ose koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase;• rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total;• përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike, në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit;• planifikon, organizon dhe supervizon punën e ekipit elektrik për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt;• harton dhe koordinon punën për përgatitjen e manualeve të mirëmbajtjes së instalimeve elektrike., menyra e aplikimit:kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre professional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 01/06/2023
E diskutueshme.

SPECIALIST Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: · Hidraulik. · Elektriçist. · Murator. · Suvatues. · Pllakashtrues. · Specialist për montim çatie. · Manovrator. · Shof

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

Të cilët duhet të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Të kenë të paktën experience pune, sipas pozicionit të kërkuar. 2. Të jenë të pergjegjshem në punë. 3. Të kenë aftësi të mira komunikimi edhe bashkëpunimi me kolegët. 4. Të jenë të gatshëm të nisen në cdo kohë, Adresa: SHENIM: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të ne: [email protected] ose te kontaktojne ne numrin: 0697085825. Vetëm kandidatët e perzgjedhur do te kontaktohen!

Botuar më 31/05/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

PUNETOR NDERTIMI Njoftime pune - Kompani Prestigjoze kerkon punetore ne fushen e ndertimit Kërkon të punësojë

Paga: shume e kenaqshme, fikse ne banke+ sigurime te paguara |

Ne fushen e ndertimit, te interesuarit te kontaktojne ne numrin e telefonit, Adresa: Rruga e Kavajes, perballe qendres Globe, Tiranë

Botuar më 30/05/2023
shume e kenaqshme, fikse ne banke+ sigurime te paguara
)