logo

Çelësi

Kushtet e përdorimit

Kjo marrëveshje përmban termat dhe kushtet për përdorimin e faqes së internetit gazetacelesi.al.

Klienti ndërmerr:

  • të paguajë shumat përkatëse kundrejt nesh në kohën e duhur;

  • që informacioni personal të jetë i vërtetë, i saktë, aktual dhe i plotë në të gjitha aspektet;

  • të na njoftojë menjëherë për çdo ndryshim të Informacionit Personal duke përdorur detajet e kontaktit

  • të mos shtiret si një person apo subjekt tjetër, ose të përdorë një emër të rremë.

Ne kemi të drejtën për të modifikuar çmimin ose përmbajtjen, apo për të tërhequr, përkohësisht o përgjithmonë, disa ose të gjithë artikujt ose shërbimet e disponueshme. Ne gjithashtu kemi të drejtën për t'i ndryshuar apo për të shtuar pika në këto kushte herë pas here.

Deri në momentin që ju nuk keni bërë një njoftim, ose të jeni regjistruar tek ndonjë nga shërbimet, apo të jeni në periudhën gjatë të cilës këto ndryshime nuk kanë hyrë në fuqi, ne nuk jemi të detyruar t'iu njoftojmë për çdo modifikim ose tërheqje të tillë.

LICENSIMI I PËRDORIMIT

Ne ju japim një liçencë të kufizuar, joekskluzive, të pa transferueshme, të revokueshme, për të përdorur faqen e internetit vetëm për shikimin dhe kërkimin e produkteve për vete ose në emër të kompanisë suaj. Si i licencuar i Faqes së Internetit, ju nuk mund të merrni me qira, te jepni me qira, të jepni një interes të sigurisë ose të transferoni ndonjë të drejtë që keni në përdorimin e kësaj faqe Interneti.

ASNJË GARANCI / MOSPRANIM

Çelësi dhe partnerët e saj nuk garantojnë që përdorimi i faqes suaj të internetit të jetë i pandërprerë, se mesazhet ose kërkesat do të dorëzohen ose se funksionimi i faqes së internetit do të jetë pa gabime ose i sigurt. Përveç kësaj, mekanizmat e sigurisë të zbatuara nga Çelësi dhe partnerët e saj mund të kenë kufizime të pandara, dhe ju duhet të vendosni vetë nëse faqja e internetit plotëson mjaftueshëm kërkesat tuaja. Çelësi dhe partnerët e saj nuk mbajnë përgjegjësi për të dhënat tuaja nëse ndodhen në serverat tanë ose tuaj. Ju do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë tuaj dhe ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe informacionit tuaj. Ne dekurajojmë ndarjen tuaj të fjalëkalimit dhe numrit të llogarisë me këdo; çdo shpërndarje e tillë do të jetë plotësisht në rrezikun tuaj. Prandaj, duhet të zgjidhni një fjalëkalim unik dhe të ndryshoni fjalëkalimet tuaja shpesh.

Faqja e internetit te gazetacelesi.al dhe përmbajtja e saj janë dhënë 'ashtu siç është' dhe gazetacelesi.al dhe partnerët e saj nuk përfaqësojnë o japin garanci të asnjë lloji në lidhje me këtë faqe, përmbajtjen e saj apo të ndonjë njoftimi. Çelësi dhe Partnerët e saj shprehimisht përjashtojnë të gjitha garancitë, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose të mos shkeljes. Ky mohim nga Çelësi dhe Partnerët e saj në asnjë mënyrë nuk ndikon në garancinë e prodhuesit, nëse ka ndonjë, që do të kalojë mbi ju. Çelësi, Partnerët e tij, furnizuesit e tij dhe rishitësit e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm ose pasues (duke përfshirë, por jo kufizuar, dëmet për të ardhurat e humbura, fitimet e humbura, ndërprerjet e biznesit, ndërprerjet kompjuterike dhe të ngjashme) ose koston e prokurimit të mallrave ose shërbimeve zëvendësuese që rrjedhin ose lidhen me përdorimin e produkteve ose përdorimin ose pamundësinë për të përdorur këtë faqe interneti, edhe në qofte se gazetacelesi.al dhe / ose partnerët e tij do të jenë informuar për mundësinë e dëmeve të tilla, ose për çdo kërkesë nga ndonjë palë tjetër. Çelësi dhe partnerët e saj nuk përfaqësojnë o garantojnë që informacioni i dhënë në këtë faqe interneti të jetë i saktë, i plotë ose aktual. Këto kufizime i mbijetojnë çdo ndërprerje të kësaj marrëveshjeje.

TITULLI

Të gjithë titujt, të drejtat e pronësisë dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në faqen e internetit do të mbeten në gazetacelesi.al, Partnerët e tij dhe/ose furnizuesit e tij. Ligjet dhe traktatet e të drejtës së autorit mbrojnë këtë faqe interneti dhe ju nuk do të hiqni asnjë njoftim ose etiketë pronësore në faqen e internetit. Përmes përdorimit të kësaj faqeje interneti nuk do të transferohen tek ju të drejtat e pronësisë intelektuale.

PËRMIRËSIMET

Çelësi dhe Partnerët e saj rezervojnë të drejtën për të përditësuar dhe përmirësuar faqen e internetit vetem me zgjedhjen tonë pa ju njoftuar ju, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndryshimin e funksionalitetit, ndërfaqes së përdoruesit, procedurat, dokumentimin ose ndonjë nga termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje. Çelësi rezervon më tej të drejtën për të modifikuar ndonjë nga termat dhe kushtet e përmbajtura këtu dhe në politikat duke i postuar ato në faqen e internetit. Nëse ndonjë përditësim, përmirësim ose modifikim është i papranueshëm për ju, kërkesa juaj e vetme është të ndërprisni përdorimin tuaj të faqes së internetit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes së internetit pas çdo ndryshimi në faqen tonë ose vendosja e një marrëveshjeje të re në faqen tonë do të përbëjë një pranim të detyrueshëm të ndryshimit.

NDALIMI I MODIFIKIMIT

Sipas liçensës së mësipërme, ju ndalohet modifikimi, përkthimi, rikompletimi, çmontimi ose 'reverse engineering' ose tentimi për të nxjerrë kodin për funksionimin e faqes së internetit ose krijimin e gazetacelesi.al të bazuar në faqen e internetit ose pjesë të faqes së internetit. Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje, 'reverse engineering' nënkupton ekzaminimin ose analizën e softuerit të faqes së internetit për të përcaktuar kodin, strukturën, organizimin, dizajnin e brendshëm, algoritmet ose pajisjet e enkriptimit.

SHFAJËSIME TË TJERA

Çelësi dhe partnerët e saj nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim për të vepruar sipas kësaj marrëveshjeje nëse vonesa ose dështimi vjen si rezultat i zjarrit, shpërthimit, mosmarrëveshjes në punë, tërmetit, fatkeqësisë ose aksidentit, mungesës ose dështimit të objekteve të transportit/ose shërbimeve, mungesa ose dështimi i objekteve dhe/ose shërbimeve të telekomunikacionit, duke përfshirë shërbimet e internetit, epideminë, përmbytjet, thatësirat, ose për shkak të luftës, revolucionit, trazirave civile, bllokadës ose embargos, veprimit të Perëndisë, çdo pamundësi për të marrë ndonjë licencë të kërkuar, leje ose autorizim, ose për shkak të ndonjë ligji, shpalljeje, rregulloreje, urdhërese, nevoje ose kërkese të ndonjë qeverie ose për arsye të ndonjë arsye tjetër, qoftë të ngjashme ose jo të ngjashme me ato të numëruara, përtej kontrollit të arsyeshëm të Çelësi-t dhe Partnerëve te tij. Kjo Marrëveshje përfaqëson rënien e plotë dakord në lidhje me këtë liçencë dhe mund të ndryshohet vetëm me një ndryshim me shkrim të nënshkruar nga të dyja palët. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshje konsiderohet e pazbatueshme, kjo dispozitë do të reformohet vetëm në masën e nevojshme për ta bërë atë të zbatueshëm. Ju përfaqësoni dhe garantoni që, si individi në pajtim elektronik me kushtet e kësaj Marrëveshjeje, ju jeni të autorizuar dhe ju është dhënë fuqia që të pranoni këtë Marrëveshje në emër të vetes dhe të çdo organizate që ju dëshironi të përfaqësoni.