Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

INXHINIER NDERTIMI AGI KONS SHPK Kompania jone kerkon: Supervizor i Ndërtimit është përgjegjës për supervizimin e projekteve duke kontrolluar projektet, kryerjen e inspektimeve të cilësisë, mbikqyrjen e nënkontraktuesve dhe stafit të zbatimit te projekti

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.Kandidatët preferohen te kenë minimalisht 5 vite pune si Inxhinier Ndërtimi në SUPERVIZIM por përparësi kanë kandidatët me më shumë vite eksperiencë në këtë fushë.Të zotërojë liçensë të vlefshme në Projektim dhe / ose Mbikëqyrje në kolaudim, në të kundërt të plotësojë kriteret e nevojshme për tu pajisur më një të tillë.Avantash kandidatet të cilët disponojnë më shumë pika në keto Liçensa.Të zoterojë shumë mirë programin AUTOCAD, si dhe ‘’Paketën Office’’.Të ketë njohuri shumë të mira në leximin, zbatimin dhe supervizimin e projekteve.Preferohet të zoterojë gjuhën Angleze dhe Italiane.Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese., inspektim ditor i punimeve dhe kontroll i cilësisë së punimeve;kontrolli dhe çertifikimi mujor i punimeve te kryera nga nënkontraktorët, baza, norma.monitorimin e grafikut të punimeve ndërtimore në përputhje me ndërtimin e objektit;të krijojë dhe të prodhojë një sistem raportimi ditor të kontrolleve të kryera gjatë proçesit të ndërtimit. ky raport duhet të ketë detajet e nevojshme në mënyrë që të jetë i mundur vlerësimi i progresit të punimeve duke u refereruar grafikut te punimeve. në këtë raport duhet të përfshihet një përshkrim i shkurtër i aktivitetit të ndërtimeve;monitorimi ditor i proçesit të ndërtimit dhe sigurimi që ndërtimi po kryhet në përputhje me projektin dhe specifikimet teknike;të krijojë dhe prodhojë një raport teknik (te shoqeruar dhe me foto) të mirë organizuar të aktivitetit ndërtimor, ky raport do i dërgohet çdo javë eprorit;të menaxhojë çdo ndryshim të punimeve/porosise dhe të kërkoj aprovimin tek strukturat përkatëse për këto ndryshime;të menaxhoj dhe të përgjigjet në bashkëpunim me inxhinierin kërkesave për informacion që mund të ketë investitori.të kontrollojë dhe të raportojë për progresin e punimeve;të përcaktojë mënyrën dhe frekuencën e testimeve për punimet dhe materialet ndërtimore;të miratojë punimet e kryera dhe materialet e përdorura gjatë ndërtimit;të kryejë kontrolle të vazhdueshme si dhe një kontroll përfundimtar përpara nisjes së proçedurës për dorëzimin e objektit; (baza per aktet e kolaudimit), te interesuarit te dergojne cv-ne e tyre ne email zyrtar: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite,, Tiranë

Botuar më 26/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SPECIALIST Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: - * Specialist Duroalumini/plastike per montim. - * Specialist Duroalumini/plastike per punishte/ kangjella alumini. -

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

Kerkesat: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: SHENIM: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të ne: [email protected] ose te kontaktojne ne numrin: 0697085825. Vetëm kandidatët e perzgjedhur do te kontaktohen!

Botuar më 26/03/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

ARKITEKT/E AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Arkitekti/ja do të duhet të marrë përsipër përgjegjësitë për t

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë përfunduar studimet master në "Arkitekturë".Të ketë përvojë të mëparshme mbi 4 vjet në Projektim dhe Zbatim. Njohuri shumë të mira mbi programet 2D dhe 3D, Autocad, Sketchup, etj.Të zotërojë në nivel te mirë gjuhën Angleze.Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.Paga është e negociueshme në varësi të eksperiencës së kandidatit., studion projektet sipas specifikimeve përkatëse.koordinon dhe zbaton projektin.analizon dhe vizaton detajet tip.përgatit brenda afateve të caktuara vizatimet sipas kërkesave të stafit teknik.asiston në organizimin e proceseve të punimeve arkitekturore, duke u bazuar në programin e përgjithshëm të punimeve.garanton përputhshmërinë e vizatimeve të ndërtimit me projektet e zhvilluara, duke kryer edhe plotësime të ndryshme sipas rastit.bashkëpunon me drejtuesit e ekipeve për detajet dhe punimet e rifiniturave arkitekturore.garanton cilësinë sipas afateve të punimeve arkitekturore dhe dorëzimit në kohë të këtyre materialeve.përgatit vizatimet arkitekturore për përfshirjen e tyre në paketat e tenderimit.bashkëpunon dhe shkëmben informacionin mbi punimet arkitekturore të cilat nënkontraktohen me furnizues të mundshëm., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresen e email-it: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

INXHINIER MEKANIK AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në sektorin

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë Diplomë Universitare në Inxhinieri Mekanike.Të ketë njohuri për repartet e prodhimit të hekurit.Preferohen kandidatë me eksperiencë të mëparshme pune.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup., drejton repartin mekanik dhe të saldimit.interpreton skicat e projekteve dhe i zbaton në punime.realizon porositë për materialet e domosdoshme që kërkohen për realizimin e produkteve.kontrollon cilësinë dhe ndjekjen e punimeve të stafit që ka në varësi.raporton tek menaxheri financiar dhe drejtuesi teknik., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresën e emailit; [email protected], Adresa: Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

HIDRAULIK Njoftime Biznesi - TIRANA POOLS Kërkon të punësojë

Paga: 70.000 Leke |

Kompani ndertimi te pishinave, jacuzzi, sauna dhe shatervane, ofrohet mundesi rritje page mbas 3 muajsh, Adresa: Ish Stacioni i Tiranes se Re, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
70.000 Leke

KONTABILIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi duke kërkuar : Kontabilist/e për Agikons.Qëllimi i po

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik te plote (3+2) dega Finance. (Preferohet Finance - kontabilitet ).Nje diplome pasuniversitare perben avantazh.Te kete te pakten 3 vjet eksperience pune si ekonomiste dhe preferohet ne sektorin e ndertimit.Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.Te njohe mire programin Alpha Business ,te perdore programet baze Office, Outlook etj.Te kete njohuri shume te mira mbi standartet kontabel.Te njohe shume mire legjislacionin.Të jetë e përgjegjshme dhe korrekte në punë.Të ketë aftësi të mira organizative.Te kete aftesi te punoje ne grup dhe nen trysni., te kete dhe te zhvilloje njohurite kontabel ne veprimtarine ekonomike te kompanise.te njohe dhe te azhornoje vazhdimisht legjislacionin financiar dhe tatimor.te jete i/e afte ne hedhjen e veprimeve financiare ne programin kompjuterik te kontabilitetit alfa business ne kohe e me cilesi.te jete i/e afte te pergatise rakordoje dhe pasqyroje raportet mbi inventaret, klientet, furnitoret dhe llogarite te ndryshme.te jete i/e afte te kuptoje, te analizoje dhe te kontabilizoje situacionet e periodike te objekteve te shoqerise si dhe te prodhoje raportet e nevojshme.te jete i afte te deklaroje, te kontabilizoje, te raportoje dhe te ndjeke fizikisht detyrimet mbi tatime taksa paga sigurime dogana e cdo detyrim tjeter fiskal.harton pasqyrat financiare periodike sipas kerkesave te eprorit.mbron interesat e kompanise ne perputhje me legjislacionin tatimor., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën zyrtare të e-mailit: [email protected], Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë. Në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë punonjës të kualifikuar Punetor Ndertimi Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Eksperienca e meparshme perben avantazh por nuk eshte kriter i domosdoshem. Te jete korrekt ne orarin e punes dhe te kryej me pergjegjesi te plote te gjitha detyrat qe i ngarkohen nga inxhhinieri i objektit. I komunikueshem dhe bashkepunues me koleget., të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë nëpërmjet kontakteve tona : 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

RROBAQEPES TAPICIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozic

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të jenë të aftë të qepin të gjitha llojet e tegelave në tapiceri.Të jenë të aftë për qepje me makine syzator.Të kenë eksperienca të mëparshme pune.Të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., aplikantët e interesuar të dërgojnë cv ose të na kontakojnë në numrin tonë të cel: 0684052085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

POMPIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po zgjeron stafin e saj ne departamentin e transportit n

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete eksperience pune ne kete fushe.ofrohen kushte shume te mira pune dhe page., personat e interesuar të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

TEKNIK NDERTIMI AGI KONS SHPK GIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departament

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë mbaruar shkollën profesionale për Teknik Ndërtimi.Përvojë pune mbi 3 vjet në ndërtimin e banesave civile.Të njohë dokumentacioninTekniko–Ligjor që duhet në objekt.Të njohë mirë programet bazë kompjuterike si: "Paketën Office'',përbën avantazh njohja e programit Autocad.Të ketë aftesi shumë të mira organizative., implementon kërkesat dhe direktivat e inxhinierit;informon inxhinierin e kantierit për ecurinë e punës, për problematikat e dites, difektet që mund të dallojë si dhe jep mendim për përmirësime;koordinon punen me inxhinierin e kantierit ne fronte të ndryshme pune në kantier për të garantuar vazhdimësinë e punimeve dhe për të përcaktuar prioritetet e ditës si dhe ndan detyrat për punëtoret;kontrollon për mosabuzim të materialeve, sasine që vjen dhe vendosjen e tyre;harton preventivat dhe situacionet mujore si dhe dokumenta të tjera të lidhura me proçeset e punës;garanton vazhdimësine e punës edhe në mungesë të inxhinierit;ndan detyrat për punëtoret dhe ndjek ecurine e tyre gjatë kohës së punës., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresën email: [email protected], Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve
)