Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

INXHINIER NDERTIMI AGI KONS SHPK S & D Invest” është pjesë e Shoqërisë AGIKONS SH.P.K dhe është një nga kompanitë e mirënjohura në fushën e manaxhimit dhe administrimit të pronës së përbashkët. Themeluar që në vitin 2008 S&D Invest menaxhon rezid

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Deri 120000 ALL |

Arsimi: master niv.2 - i larte, Të ketë përfunduar arsimin e lartë në fakultetin e Inxhinierisë.Të ketë eksperiencë pune të mëparshme si Menaxher në fushën e ndërtimit ose në atë të mirëmbajtjes.Të zotrojë shumë mirë "Paketën Office''.Të ketë njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike,etj.Të ketë njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurisë në vendin e punës.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese me kolegët, stafin dhe klientët.Të jetë i aftë të organizojë punën në menyrë individuale dhe në grup., detyrat;planifikon planin e punës së ekipit dhe supervizon zbatimin e tij.regjistron të dhënat e inspektimeve në librin e kontrolleve për të gjitha inspektimet e realizuara dhe raporton me raporte te eprori.realizon ruajtjen e të dhënave elektronike dhe fizike sipas procedurave të kompanisë.inspekton njësitë e banimit dhe realizon riparimet e nevojshme.harton listat për furnizimin me materiale.realizon kontroll të inventareve sipas procedurave të kompanisë.monitoron dhe kontrollon sistemet mbrojtjes nga zjarri.kontrollon mirembajtjen e fasadave.inspekton strukturat mekanike & elektrike si edhe kaldajat, sistemet e ventilimit dhe pompave që të funksionojnë sipas parametrave të përcaktuara.përgatit rregulloren e sigurimit teknik, kontrollon zbatimin e saj.mirëmban dhe riparon ambjentet e brendshme të ndërtimit.miremban pajisjet elektroshtepiake të ambjentëve të dhëna me qera.inspekton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e garazhdeve.përgatit raportet e aktiviteteve që zhvillon kompania për banoret e rezidencave. inspekton mirembajtjen e kunetave dhe kanalizimeve.realizon vlerësimin e performancës për stafin në varësi dhe zhvillon trajnimin e tyre.në bazë të rezultatit të performancës jep vleresimet monetare për stafin apo masat disiplinore., ambient miqësor punemundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, TiraneBlloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Deri 120000 ALL

KONTABILISTE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar s

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne rritje ne baze te performances |

Arsimi: i larte, Diplomë Universitare, në degën Financë- Kontabilitet;Të ketë eksperiencë jo më pak se 5- vjeçare pune, në këtë fushë;Te njohe mire programin Alpha Web ne nivelin e kontabilistit si dhe te perdore programet baze Office, etj;Te kete njohuri shume te mira rreth dokumentacioneve financiare;Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;Aftësi shumë të mira komunikimi, etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, njohja e një gjuhë tjetër përbëjn avantazh;Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;Fleksibilitet me orarin e punës., detyrat: likujditetet, pagat, magazinat, blerjet, import – export, shitjet, analiza e pagushmerise se tvsh dhe nxjerrje e informacionit te duhur mbi te, klientet, furnitoret., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresen e email-it: [email protected]., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Ne rritje ne baze te performances

INXHINIER NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë,në kuadër të zvillimit të saj fton individë të kualifikuar të bashkohen në departamentit Teknik në pozicionin:

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Shume e kenaqshme dhe ne rritje ne baze te performances ne pune. |

Arsimi: i larte, Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.Të ketë eksperiencë të mëparshme pune minimalisht 3 vite.Të zotërojë mirë programin AUTOCAD, e si dhe të ketë njohuri të Paketës Office.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe manaxheriale.Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve., garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.shqyrton dhe interpreton vizatimet dhe specifikimet e projektit për të siguruar ekzekutimin teknik të punës.bashkëpunon me ekipin për përgatitjen e dokumentacionit tekniko–ligjor & tekniko–financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.kryen një numër të madh të detyrave inxhinierike në terren që përfshijnë monitorimin, vlerësimin teknik të punës në progres dhe zgjidhjen e çështjeve të konstruksionit në terren.siguron që të gjitha punët brenda fushëveprimit të përgjegjësisë së tij, të instalohen në përputhje me standardet e cilësisë.kryen testime dhe inspektime të herë pas hershme brënda procedurave të miratuara.siguron që personeli i grupit të caktuar të angazhohet në praktika të sigurta pune në përputhje me procedurat e sigurisës specifike të vendit dhe standardet e industrisë.monitoron oraret e ndërtimit dhe ndihmon në vlerësimin e progresit.mirëmban një regjistër të përditshëm për regjistrimin e fazave të ndërtimit, si dhe të dhëna inxhinierike për raportet e projektit.harton preventiva, situacione mujore, libreza masash, kohëshënues etj.ofron zgjidhje për problemet e inxhinierisë teknike dhe koordinon zbatimin e zgjidhjeve.raporton tek kryeinxhinieri., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresen e email-it: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Shume e kenaqshme dhe ne rritje ne baze te performances ne pune.

ELEKTRICIST AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë: Elektriçist.

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar ne pervojen e kandidatit. |

Arsimi: mesem profesional, Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion;Të ketë kryer arsimin e mesëm si Elektriçist;Të ketë aftësi të mira planifikuese dhe organizuese., instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera;identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike dhe komponentëve te tyre, duke përdorur pajisje e testimi, për të gjetur shkakun e një defekti dhe për ta korrigjuar atë;instalon dhe mirëmban paisjet e sistemeve të ndriçimit;realizon inspektime të komponentëve elektrik të tilla si transformatorë dhe automatë., kontratë e rregullt pune dhe afatgjatë;mundësi rritje profesionale;mundësi promovimi brenda grupit;bonus për çdo mik të referuar në kompani;paga deri në 100.000 leke;vleresime periodike., mirëpresim aplikimet tuaj nëpërmjet nr tonë të kontaktit +355 68 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Bazuar ne pervojen e kandidatit.

PUNETOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Në kuadër të zgjerimit të saj , për një nga projektet më të mëdha

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E negociueshme. |

Ofrohen kushte shumë të mira pune;kontratë e rregullt pune afatgjatë;transport i siguruar nga kompania;mundësi rritje profesionale për të gjithë ata që duan të fitojnë një zanat;mundesi promovimi brenda grupit;paga deri ne 100.00 leke;vleresime peridike;bonus per çdo mik te referuar ne kompani.adresa: gjiri i lalëzit, rezervati rrushkull, hamallaj, të interesuarit të kontaktojnë +355 68 40 52 085., Adresa: https://maps.app.goo.gl/2VegW1x9yKLw8UTx5?g_st=iw, Durrës

Botuar më 25/02/2024
E negociueshme.

SPECIALISTE E BURIMEVE NJEREZORE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka k

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme dhe ne rritje ne baze te performances. |

Arsimi: i larte, Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Shkencat Sociale dhe Shoqërore/shkencat Ekonomike etj.Të ketë 2 vite eksperiencë pune në fushën e Burimeve Njerëzore.Të ketë etikë në komunikim verbal dhe të shkruar.Të ketë aftesi të mira organizuese dhe të punuarit në grup., identifikon nevojat për rekrutim në kompani dhe harton përshkrimet e pozicioneve të punës sipas strukturës së kompanisë.publikon njoftimet e pozicioneve të vendeve vakante në portalet e punësimit online.planifikon intervistat me kandidatët dhe koordinon proçesin e intervistimit me panelin intervistues.komunikon me punonjësit për dokumentacionin që duhet për dosjen e tyre personale në kompani.plotëson dosjet e punonjësve sipas formateve të kompanisë, duke përditësuar databazën e dokumentave.administron të gjitha kontratat individuale të punës për punëmarrësit e punësuar.raporton te drejtor i burimeve njerëzore.plotëson rregjistrat themeltar te punonjesit me të dhënat e punonjësve për kontributet e derdhura të çdo muaji;krijon databazat e vakansive per secilin departament/sektor.administron bazën e të dhënave të punonjësve fizikisht dhe elektronikisht sipas sistemit;dikton nevojat e personelit për t'u trajnuar, kualifikuar dhe zhvilluar profesionalisht, në të mirë të pozicionit të tyre të punës;përpilon "programin e kualifikimit personal "për secilin nga punonjësit e shoqërisë;identifikon kurset profesionale lidhur me pozicionet e punës dhe siguron pjesëmarrjen e tyre, bazuar në buxhetin e përfituar;organizon punën në raste panaire, konferenca apo pjesmarrje të tjera për qëllime të rekrutimit të stafiteshte pergjegjese per ndjekjen e programit te internshipit ne kompani., të intëresuarit janë të lutur të dërgojnë cv-ne e tyre në adresën tonë të emailit: [email protected]., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
E kenaqshme dhe ne rritje ne baze te performances.

DREJTUES SEKTORI AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Shume e kenaqshme. |

Arsimi: i larte, Të ketë përfunduar Arsimin e lartë, në Shkencat Sociale, Shoqërore, Ekonomike etj. Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune në pozicione të njëjta ose te ngjashme.Të njohë mirë gjuhën Angleze, përbën avantazh njohja e një gjuhe tjetër.Të zotërojë mirë ‘’Paketën Office’’.Të ketë njohuri shumë të mira të ‘’Kodit të Punës’’.Te ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar.Të ketë aftesi shume të mira organizuese dhe të punuarit në grup.Të ruajë konfidencialitetin në lidhje me informacione të kompanisë.Të ketë vetveprim dhe vetorganizim të lartë dhe aftësi për të punuar me performancë të lartë pa mbiqkyrje të ngushtë., harton, zhvillon dhe përmirëson në mënyrë të vazhdueshme politikat e shoqërisë në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore për të garantuar sukses në proçeset e rekrutimit, motivimit dhe vlerësimit të përformancës.zbaton proçedurat e burimeve njerëzore dhe rregulloren e kompanisë.rekruton staf, nëpërmjet nxjerrjes së njoftimeve online/print për vende vakante të shoqërisë, ose të tjera nevoja të saj. identifikon dhe gjen të gjitha mënyrat dhe burimet nga të cilat mund të rekrutojë staf cilësor.kryen intervista, me ndihmën e specialistëve përkatës, sipas llojit të pozicionit të punës dhe selekton më të mirët për t’u punësuar pranë shoqërisë.kryen të gjitha proçedurat e duhura për punësimin korrekt të stafit të ri.menaxhon proçesin e prezantimit dhe përshtatjes së punonjësve të rinj në ambjentin e punës në shoqëri.ndjek proçedurën e punësimit/transferimit/largimit të punonjësve, bazuar në kodin e punës dhe rregullores së shoqërisë.administron bazën e të dhënave të punonjësve fizikisht dhe elektronikisht sipas sistemit.zhvillon dhe monitoron buxhetin e shërbimeve të ofruara nga departamenti i burimeve njerëzore.mbron interesat e punonjësve dhe të shoqërisë në përputhje me politikat e burimeve njerëzore dhe ligjeve në fuqi.merret me kualifikimin dhe zhvillimin profesional të punonjësve. identifikon nevojat e stafit për t’u trajnuar, kualifikuar dhe zhvilluar profesionalisht, në të mirë të pozicionit të tyre të punës., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv në adresat e meposhtme: email: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Shume e kenaqshme.

HIDRAULIK AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania kërkon të punësojë staf të kualifikuar në pozi

Paga: Bazuar ne pervojen e kandidatit. |

Arsimi: mesem profesional, Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., kandidatët të cilët janë të interesuar të kontaktojnë nëpërmjet nr të kontkatit: 068 40 52 085 ., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Bazuar ne pervojen e kandidatit.

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit t

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Arsimi: mesem profesional, Eksperienca në fushën e ndërtimit përbën avantazh por nuk është kriter;Mosha e kërkuar mbi 18 vjec;Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt;Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., suporton specialistin në proçese pune si: murature, suvatim, armaturë etj;transporton materiale të ndryshme;kujdeset që objekti të jetë i pastër dhe i rregullt., ofrohen kushte shumë të mira pune.kontratë e rregullt pune afatgjatë.transport i siguruar nga kompania.mundësi rritje profesionale për të gjithë ata që duan të fitojnë një zanat.mundesi promovimi brenda grupit.paga deri ne 100.00 lekevleresime peridike.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., mirëpresim aplikimet tuaj nëpërmjet nr tonë të kontaktit +355 68 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

SPECIALIST AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve. Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj

Paga: E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve. |

Kriteret e kandidatit:Mosha e kërkuar mbi 18 vjec;Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt;Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar;Eksperienca e punes perben avantazh por nuk eshte kriter i domosdoshëm., detyrat per punetorin:transporti i lëndës së parë (dherave) dhe përzierja e tyre;përgatitje e lëndës së parë qeramikës;filtrimi dhe presimi i materialit me anë të makinerive;asistencë specialistëve në faza të ndryshme të punëve.detyrat per specialistin;perpunim argjile;transport materiali;asistence skulptorit ne faze te ndryshme te projektit;lyerje me boje pistolete;asistent/e skulptori ne punimet me polisterol., ofrohet: trainim i paguar nga specialistet e fushës për kandidatët pa eksperiencë pune.ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085 ose ne email [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/02/2024
E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve.
)