Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

MAGAZINIER OBJEKT NDERTIMI Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë s

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences se kandidatit. |

Të ketë aftësi të mira të ''Paketës Office'', si edhe të përdorë Programin financiar ''Alpha Business''.Duhet të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Magazinier ose në profile të ngjashme.Kandidatët duhet të kenë përfunduar shkollën e lartë, preferohen në Fakultetin Ekonomik.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Vendbanim Preferohet ne zonat Shijak, Hamallaj, Manez, Durres.Mosha e kerkuar, jo me shume se 55 Vjec. Kontakt: 068 40 52 085., mosha e kerkuar nen 55 vjec., menaxhon dhe kryen me sukses çdo proçes që lidhet me magazinimin e materialeve të ndryshme të kompanisë.kontrollon të gjitha materialet dhe produktet fizikisht që hyjnë dhe dalin në hapësirën që ka nën përgjegjësi.kujdeset për mirëmbajtjen e magazinës dhe administrimin e materialeve.realizon ruajtjen të dokumentacionit të mëparshëm si dhe atij aktual sipas standardeve të kompanisë.kontrollon sasinë edhe cilësinë e materialeve duke realizuar krahasime të çmimeve për periudha të ndryshme nga furnitorë të ndryshëm.përgatit raporte për manaxherin financiar në të cilën pasqyron punët e realizuara, problematikat e ndryshme dhe detyrat e tjera që mund të krijohen në lidhje me ketë profil pune., ofrohen kushte te mira pune. paga ne varesi te eksperiences se kandidateve. aplikantet e interesuar te dergojne cv-ne e tyre ne adresen tone te emailit: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences se kandidatit.

DREJTOR Kerkoj pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Të ketë përfunduar Arsimin e lartë për Financë, Marketing, Administrim Biznesi etj.Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve dhe atë imobiliar.Të ketë eksperiencë pune si Menaxher në drejtimin e ekipeve të shitjeve.Të zotërojë ''Paketën Office''. Të zotërojë shumë mire gjuhën Angleze dhe Italiane.Të ketë aftesi të mira manaxheriale si dhe vendimarrëse.Aftësi të mira ndërveprimi në biznes dhe shitje.Aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar, me palët e interesuara dhe me të gjithë palët e tjera.Aftësi të mira negociuese në mbyllje kontratash.Të ketë aftesi shumë të mira të punuarit në grup. plikantët e interesuar mund të dërgojnë CV në adresën tonë të e-mail: [email protected] ose të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085.Adresa: Blloku Rezidencial " Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane., preferohen kandidate me eksperience te meparshme pune., e pacaktuar., harton dhe zbaton strategjinë e përgjithshme të shitjeve në përputhje me strategjinë dhe objektivat e kompanisë duke e detajuar në plane veprimi mujore.rekomandon dhe administron zhvillimin e politikave dhe procedurave për të rritur efiçiencën e shitjeve.analizon dhe vlerëson efektivitetin e shitjeve, produkteve, metodave, kostove dhe rezultateve.përgatit planet e veprimit dhe skeduleve për identifikimin e klienteve të rinj si edhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja.mobilizon dhe motivon e ekipin e shitjeve për arritjen e objektivave të departamentit.ndjek dhe siguron zbatimin me korrektësi të kontratës me klientët.merr pjese dhe bën propozime në zhvillimin e të gjitha produkteve/shërbimeve të reja.bashkëpunon me të gjithë departamentet e kompanisë për të siguruar mbarëvajtjen e operacioneve të departamentit që drejton., Adresa: Blloku Rezidencial " Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
E diskutueshme.

HR MANAGER Oferta pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në p

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Të ketë përfunduar Arsimin e lartë në Shkencat Ekonomike, Shoqërore, etj.Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.Të ketë aftësi shumë të mira rekrutuese.Të ketë eksperiencë në shkrimin dhe hartimin e procedurave.Të ketë njohuri shumë të mira të ''Paketës Office''.Të zotërojë gjuhën Angleze dhe Italiane.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.Të ketë aftësi shumë të mira analitike, organizative, menaxheriale.Të ketë aftesi të mira të punuarit në grup. Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV në adresën e email: [email protected] Kontakt; 068 40 52 085., mbi 5 vite eksperience ne fushen e burimeve njerezore., e pacaktuar., zhvillon strategjitë për menaxhimin e burimeve njerëzore të kompanisë.menaxhon punonjësit e kompanisë që të zbatojnë rregulloren e kompanisë, duke i informuar për të drejtat dhe detyrimet që kanë.udhëheq procesin e sistemit të vlerësimit të performancës si edhe të punonjësve që përfundojnë periudhën e proves, duke njoftuar përpara afatit eprorët e tyre.në varësi të rezultatit, komunikohet ndërprerja e kontratës sipas kodit të punës ose vazhdimësia e saj dhe vlerësimit monetar.udhëheq procesin e rekrutimit për pozicionet e punës për secilin departament të kompanisë dhe kompanive të grupit.zhvillon strategjinë e publikimit të njoftime të punës në portalet online dhe në shtypin e shkruar (vetëm për njoftimet e punës) sipas kategorisë të pozicionit të punës.formulon kontratat e bashkëpunimit me këto kompani, të shqyrtuara më parë nga departamenti ligjor dhe ndjek procesin e likujdimit të faturave.harton njoftimet e punës për pozicionet vakante duke u bazuar në përshkrimin e punës dhe përcakton portalet e publikimit sipas njoftimeve.harton long list të kandidatëve që do të intervistohen.realizon intervista me kandidatët e përzgjedhur së bashku me drejtorin e departamentit/sektorit.zhvillon së bashku me drejtuesin e departamentit ''induction programme'', program i cili udhëheq dhe orienton procesin e integrimit të punonjesve që fillojnë punë në kompani së bashku me dokumentat përkatëse për dosjen e tyre personale.harton dhe zhvillon procedurat e kompanisë., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
E diskutueshme.

ARKITEKT/E Vende pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në po

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Të ketë përfunduar studimet master në "Arkitekturë".Të ketë përvojë të mëparshme mbi 4 vjet në Projektim dhe Zbatim.Njohuri shumë të mira mbi programet 2D dhe 3D, Autocad, Sketchup, etj.Të zotërojë në nivel te mirë gjuhën Angleze.Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.Paga është e negociueshme në varësi të eksperiencës së kandidatit. Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresen e email-it: [email protected]: 068 40 52 085.Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane. Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale"., mbi 5 vite eksperience ., e pacaktuar., studion projektet sipas specifikimeve përkatëse.koordinon dhe zbaton projektin.analizon dhe vizaton detajet tip.përgatit brenda afateve të caktuara vizatimet sipas kërkesave të stafit teknik.asiston në organizimin e proceseve të punimeve arkitekturore, duke u bazuar në programin e përgjithshëm të punimeve.garanton përputhshmërinë e vizatimeve të ndërtimit me projektet e zhvilluara, duke kryer edhe plotësime të ndryshme sipas rastit.bashkëpunon me drejtuesit e ekipeve për detajet dhe punimet e rifiniturave arkitekturore.garanton cilësinë sipas afateve të punimeve arkitekturore dhe dorëzimit në kohë të këtyre materialeve.përgatit vizatimet arkitekturore për përfshirjen e tyre në paketat e tenderimit.bashkëpunon dhe shkëmben informacionin mbi punimet arkitekturore të cilat nënkontraktohen me furnizues të mundshëm., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
E diskutueshme.

NDIHMES Pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuarsh

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences. |

Kandidatet duhet ne kene eksperience te meparshme pune., mosha e kerkuar 30 -40 vjec., kandidatet preferohen të kenë eksperiencë të mëparshme pune me makineri ndërtimi si: sonda, pompa betoni etj.preferohen kandidatë me interval moshe nga 30 deri 40 vjeç., ofrohen kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane, Shqiperi., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences.

PUNONJES MIREMBAJTJEJE Kerko pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons k

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin tonë të kontaktit: 068 40 52 085. Email: [email protected]: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" , A0/1, Selite, Tirane., e pacaktuar., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" , A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
E diskutueshme.

SHOFER KAMIONI Vende te lira pune - AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë: Shofer Kamionçine.Kriteret:Te zoterojë kat

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences se kandidatit. |

Perparesi do te kene kandidatet me eksperience te meparshme pune., e pacaktuar., ofrohen kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences se kandidatit.

MANOVRATOR Njoftime per pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krij

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences se punes. |

Kandidatet duhet te kene eksperienca te mepareshme pune ne drejtimin e Fadromes dhe Eskavatorit.Mosha e kerkuar deri 45 vjec.Te jete i disponeshem per te punuar edhe jashte orarit kur te jete e nevojshme. Orari i Punes: 07:30 - 16: 00. Paga: Ne varesi te ekspeiences se kandidatit. Ofrohen kushte shume te mira pune. Te interesuarit jane te lutur te kontaktojne ne nr. tone te kontaktit: 068 40 52 085. Email: [email protected]: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., mosha e kerkuar mbi 18 vjec., manovratori duhet te njohe dhe ndjek rregullat e sigurise ne pune.te ndermarr veprime per te shmangur rreziqet ose pengesat, si psh vijat ndihmese, pajisje ndihmese.kontrollon furnizimin me karburant per te siguruar disponibilitetin e pershtatshem.riparimi dhe mirembajtja e pajisjeve, realizimi i rregullimeve emergjente ose te asistimi ne riparimet kryesore, kur eshte e mundur.te mbaje te dhena mbi materialet dhe pajisjet e perdorura ose problemeve te hasura., ofrohen kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences se punes.

SPECIALIST MARANGOZ Ofroj pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Kompania kërkon të zgjerojë stafin e saj n

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences se kandidatit. |

Ofrohen kushte te mira pune dhe page e kenaqshme. Te interesuarit te kontaktojne ne nr tone te kontaktit: 068 40 52 085. Email: [email protected]: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit",A0/1, Selite, Tirane., kandidatet preferohen te kene eksperience te meparshem pune., mosha e kerkuar deri ne 50 vjec., ofrohen kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit",A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences se kandidatit.

SKULPTOR Puna - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatua

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences. |

Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Akedeminë e Arteve.Të ketë eksperiencë te meparshme pune si Skulptor.Të karakterizohet nga iniciativa, kreativiteti dhe aftësia për të përmbushur afatet.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.Te jete i disponueshem. ersonat e interesuar dhe që plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e mëposhtme: [email protected]: 068 40 52 085. Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1. Tiranë, Albania. Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale"., mbi 5 vite eksperience., studion projektin sipas specifikimeve të tij.zbaton projetin sipas detajeve dhe afateve të kërkura.kompozon projekte duke aplikuar ide të cilat ndikojnë në përsosjen e mëtejshme të tij.siguron standardet e cilësisë dhe paraqitjes në punimin e veprave., ofrohen kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1. Tiranë, Albania., Tiranë

Botuar më 16/01/2022
Ne varesi te eksperiences.
)