Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

Kompani Serioze Kerkon te punesoje 2 Operator

(Kamerash) me ose pa eksperience. Mosha mbi 40 vjeç. Arsimi I mesem. Ofrohet korrektesi dhe standarte te mira punesimi, Adresa: Prane Librit Universitar

Botuar me 19/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Menaxher

I Pergjithshem (I Qendres Metropol) Kerkesat dhe kualifikimet;- Planifikoni, koordinoni dhe menaxhoni të gjitha operacionet e biznesit për të arritur qëllimet eKompanise.- Koordinon veprimet duke vendosur politikat dhe praktikat e prokurimit, procedurat,marketingut, dhe shërbimeve teknike, koordinon veprimet me stafin e te gjithe qenders.- Ndërton imazhin e kompanisë duke bashkëpunuar me klientët, organet vendore, komunitetindhe punonjësit, ndjek zbatimin e praktikave etike të biznesit.- Gjenerimi i raporteve të biznesit, kostos dhe punonjësve tek menaxhmenti.- Ofroni drejtim dhe udhëzime për punonjësit në detyrat e tyre duke ju gjendur prane.- Ndihmon në rekrutimin e punonjësve, trajnimin, vlerësimin e performancës, promovimin dheaktivitetet e ndërprerjes.- Merr pjesë në formulimin dhe administrimin e politikave të kompanisë.- Mbikëqyrë projektet kryesore, proceset dhe raportet e performancës, të dhënat dhe analizat.- Arsim I larte per Menaxhim Biznes ose Ekonomi dhe master po ne te njetat dege ose tengjashme.- Eksperience pune te ngjashme per disa vjet.- Duhet të kete aftesi qe te mbaje te motivuar punonjësit e qendres, të zgjidhe konfliktet dhe tëmerre vendime të vështira për punonjësit e qendres.- Duhet te kete aftesi shume te mire ndervepruese dhe bashkpunim te forete me te gjithe stafine Qendres Tregetare.

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Menaxher

Blerjesh (ne fushen, Food - Non Food)Specialist Prokurimesh (blerjet e brendeshme). Kerkesat dhe kualifikimet;- Ka pergjegjesi kontaktin me furnitoret per blerjen e produkteve per te gjithe rrjetin.- Analizon cmimet dhe cilesin e produkteve te ngjashme ne treg.- Raporton ecurine e produkteve te furnitoreve qe ai ndjek.- Analizimi dhe parashikimi i shitjeve te produkteve ne menyre te tille qe produktet e mara (stok-u) te kene performance te larte, sipas strategjise se kompanise. - Eshte aktiv ne permirsimin e stokut per shtimin e produkteve te reja dhe heqjen e produkteveqe kane rekorde negative (delistimet).- Perpilon raporte javore, mujore dhe 6 mujore mbi produktet dhe ecurine e tyre.- Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Administrim Biznes ose Ekonomiks (MSC/MA përbëjnëprioritet.- Eksperience pune ne distributor apo njesi shitjeje me pakice dhe shumice.- Të ketë aftesi të shkëlqyera komunikimi, ndërpersonale dhe të zgjidhjes së problemeve.- Duhet të jetë kompetent në realizimin e detyrave të deleguara.- Të jetë njohës i paketës MS Office.- Të jetë njohës i mire i gjuhëve: Anglisht/Italisht.Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Specialist

/e e Burimeve Njerzore. Kerkesat dhe kualifikimet. - Te drejtoj Procesin e Rekrutimit, njoftimet e punesimit te Kompanise, testimet deri ne finalizimin dhe zgjedhjen e kandidatit te duhur.- Te mbaj nen kontroll numrin e punonjesve total te Kompanise si dhe te pozicioneve vakan te bazuar ne buxhetin vjetor.- Te drejtoj dhe te ndjek Procesin e Vleresimit te Performances se punonjesve.- Te mbaj ne menyre sistematike dosjet e punonjesve me te gjitha dokumentat qe duhet te plotesohen si dhe skedat e trajnimit.- Mban korrent gjithmone me eproret dhe bordin drejtues per problematikat qe ndikojne nestrategjite e Kompanise apo rregullat e brendshme te Kompanise.- Diplomë Universitare në degën Administrim Bisnes. Juridik.- Te kete siguri dhe seriozitet, duke qenë pararoje e imazhit te kompanise.- Aftësi të mira komunikimi verbale dhe te shkruar.- Eksperience ne Burimet Njerëzore ose të uritur për të bërë karrierë.- Një zotërim i mirë i Excel është thelbësor, ne teresi paketen Ms Office.Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Menaxher/e

Marketingu. Kerkesat dhe kualifikimet.- Ka pergjegjesine per zhvillimin e strategjive te Marketingut, menaxhimin i marrdhenieve me klientin si dhe rritja e imazhit te kompanise.- Hartimi i planit të marketingut për secilën prej aktiviteteve (markave) të Grupit.- Përfaqësimi i kompanisë në evente (panaire, workshop,etj.) dhe media të ndryshme.- Të jetë krijues/e, energjik/e, të marrë përgjegjësi dhe të jetë i/e aftë të zgjidhë problemet.- Pergatit analiza te tregut, te konkurrences, te cmimeve, te elementeve publicitare dhe ia prezanton ato bordit drejtues.- Diplome Universitare ne fushen e Marketingut, Administrim Biznesit, Gazetarise ose Shkenca Sociale.- Te kete eksperience pune ne profil te ngjashem.- Te kete aftesi komunikimi, dhe bashkepunimi.- Te jete shtyse drejt inovacionit: (ne ide, ne menyra te menaxhimit dhe te promocionit).- Te njohe mire paketen Adobe dhe Microsoft Office. Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Menaxher

Operacional. Kerkesat dhe kualifikimet. - Hartimi dhe zbatimi i strategjisë së shitjve per te gjithe rrjetin. - Ekzekutimi i planit strategjik dhe buxhetit për departamentin dhe punet operacionale.- Mbikëqyrja në bashkëpunim të ngushtë me drejtuesit e pikave, për përzgjedhjen e personelit dhe cilësinë e shërbimit të klientit.- Menaxhon, zhvillon, trajnon, kontrollon dhe motivon stafin për të zhvilluar aftësitë e tyre për të siguruar arritjen e një standardi të lartë profesional.- Eksperiencë të mëparshme në fushën e administrimit dhe menaxhimit te kompanive.- Diplomë Universitare në Ekonomik, preferohet profili Menaxhim.- Njohuri shumë të mira kompjuterike, veçanërisht Microsoft Excel dhe Power Point.- Të jetë i vetë motivuar dhe i aftë të drejtojë stafin dhe aftesi te mira per punen ne grup. Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Specialist

/e ne Digital Marketing. Kerkesat dhe kualifikimet;- Promovon produktet e kompanisë në platformat e mediave sociale (Facebook, Linkedin,Twitter, YouTube, blogje, etj).- Percaktimin dhe zbatimin e fushatave per Marketing ne kanale te ndryshme (Web, mediatsociale, shtypi dhe mediat audiovizive).- Zhvillon inisiativave te reja ne forma te promove-publicitare Pergatitjen e materialeveprezantuese per Agjentet e Marketingut/Shitjeve.- Preferohet arsim I larte ne, Administrim Biznes, Marketing, Marketing Digital, Shkenca Sociale.- Eksperienca të ngjashme në fushën e Marketing, Design, Marketing Digital.- Njohuri të programeve Adobe Photoshop, Illusrator, wordpress.- Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).- Aftesi shume te mira ne drejtshkrimin e gjuhes shqipe.Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Menaxher

/ Asistente menaxher. Kerkesat dhe kualifikimet;- Mbikeqyr dhe vezhgon te gjitha aktivitetet ditore ne dyqan.- Eshte pergjegjes per proceset, produktet dhe asetet e kompanise.- Menaxhon dhe kontrollon stokun, mban te gjithe dokumentacionin perkates.- Ndjek rezultatet e punes dhe stafit ne dyqan duke i trajnuar dhe motivuar.- Ben planin e punes javor dhe mujor, planifikon, monitoron dhe vlereson rezultatet e punonjesve.- I afte per te punuar ne grup.- Fleksibil ne pune, energjik dhe dinamik.- I besueshem dhe vendimmarres.- Preferohet diplome Universitare preferohet ne Menaxhim ose Finance.- Njohuri te mira te paketes Microsoft (Word, Excel).- Eksperienca ne fusha te ngjashme do te perbente avantazh.Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane, Adresa: Lushnje-Fier

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Punonjes/e

Finance -Kontabilitet. Kerkesat dhe kualifikimet. - Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura.- Kontrollon arkat e dyqaneve te rrjetit, per shitjet dhe mbylljet ditore te tyre ne sistem.- Rregjistrimi i veprimeve të magazines, rakordim në lidhje me levizjet e materialeve. - Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve / nënkontraktorëve. Plotesimi i urdhër pagesave.- Te jene diplomuar ne nje nga deget e Fakultetit te Ekonomise. - Te kene njohuri mbi programe financiare (Alfa Web) dhe paketen Ms Office- Te kene eksperiencë të mëparshme mbi 1 vit pune ne departamentin e finances. Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane, Adresa: Lushnje-Fier

Botuar me 18/10/2018

Qendra Tregetare Metropol me me shume se 5 vjet shembuj suksesi ne tregun vendas ne QYTETIN E LUSHNJES tashme eshte duke e zgjeruar aktivitetin e saj brenda dhe jashte qytetit Kërkon të punësojë Bukepjekes

/ Pasticier / Shef kuzhine / Kuzhinier te cilet: Peshojn, masin dhe miksojn perberesit sipas recetes;Rregullon ushqimet e gatuara ne pjata sipas sasise se percaktuarAprovon te gjitha ushqimet e pergatitura qe dalin nga kuzhina. Monitoron ne menyre te vazhdueshme shijet e ushqimeve me qellim per te ruajtur standartin e kerkuar. Vlereson dhe ben kerkese per blerjen e asortimente te mbaruara. Koordinon dhe supervizon punen e ndihmes kuzhiniereve. Bashkepunon ne vlersimin e cmimeve per menute, harton recetat e menuve te reja. KERKESAT PER POZICIONIN: Diplome e shkolles se mesme; Te jete kreativ ne pergatitjen dhe kombinimin e ushqimeve. Preferohen dhe kandidatet nga Qytetet Durres, Fier, Kavaje, Tirane

Botuar me 18/10/2018