Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

INXHINIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shum

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme |

Kualifikimet dhe Aftësitë- Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.- Përvojë pune mbi 5 vjet në përllogaritje kostoje dhe preventim.?- Të zotrojë mirë Paketës Office.- Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.- Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe manaxheriale.- Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.Aplikantet e interesuar te dergojne CV-ne e tyre ne adresen tone te emailit [email protected] Kontakti: 068 40 52 085., mbi 25 vjeç., detyrat dhe përgjegjësitë:- garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.- bashkëpunon me ekipin për përgatitjen e dokumentacionit tekniko–ligjor & tekniko–financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.- harton dhe zbërthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim. - përgatit e preventivat e paketave tenderuese- harton analizat teknike të zërave të punës bazuar mbi cmimet e materialeve.- harton dhe zberthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim. - supervizon projektet në ndërtim sipas legjislacionit në fuqi.- rivlereson preventivat me fonde publike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga kompania dhe mbas shyrtimit të projektit, aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike të miratuara me v.k.m.- harton analizat teknike të zërave të rinj të punës.- zbërthen në sasi dhe vlerë punimet e situacionuara.- bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës.- shqyrton dhe miraton situacionet mujore.- nxjerr koeficiente tekniko – ekonomik që shërbejne për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit;- harton program pune për objektet që ka në mbikqyrje sipas rregullave dhe procedurave të kompanisë.çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo ngarkuar nga punëdhënësi., kushte shume te mira pune., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Tiranë

Botuar më 21/09/2021
E kenaqshme

INXHINIERE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Mosha e kerkuar mbi 20 vjec., detyrat dhe përgjegjësitë: garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.- bashkëpunon me ekipin për përgatitjen e dokumentacionit tekniko–ligjor & tekniko–financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.harton dhe zbërthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim. përgatit e preventivat e paketave tenderuese. arton analizat teknike të zërave të punës bazuar mbi cmimet e materialeve.harton dhe zberthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim. supervizon projektet në ndërtim sipas legjislacionit në fuqi.- rivlereson preventivat me fonde publike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga kompania dhe mbas shyrtimit të projektit, aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike të miratuara me v.k.m.- harton analizat teknike të zërave të rinj të punës.- zbërthen në sasi dhe vlerë punimet e situacionuara.- bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës.- shqyrton dhe miraton situacionet mujore.- nxjerr koeficiente tekniko – ekonomik që shërbejne për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit;- harton program pune për objektet që ka në mbikqyrje sipas rregullave dhe procedurave të kompanisë.çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo ngarkuar nga punëdhënësi.kualifikimet dhe aftësitë- diplomë në fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit.- përvojë pune mbi 5 vjet në përllogar, Adresa: Bllokur Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tirane, Albania., Tiranë

Botuar më 24/09/2021
E diskutueshme.

INXHINIERE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme. |

Kualifikimet dhe AftësitëDiplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.Të ketë njohuri shumë të mira të kodeve të projektimit siEurocode 2, Eurocode 3, Eurocode 8.Përvojë pune mbi 4 vjet si Inxhinier/e Projektues.Të ketë njohuri shumë të mira në projektimin e projekteve.Të zotrojë programet AUTOCAD, SAP2000, Etabs, Revit si dhe njohja e softwere-ve tjera përbën avantazh.Të ketë njohuri shumë të mira të Paketën Office.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punës në grup.Paga është e negociushme në varësi të përvojës së kandidatit.Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën email: [email protected], kandidatet preferohen me eksperience te meparshme pune., detyrat dhe përgjegjësitërealizon projektet civile (konstruksione b/a dhe metalike) në përputhje me eurocodet.realizon elemente shtesë në projekt me aksesorë metalik dhe veshje fasadash.përgatit materialin grafik të projekteve.realizon tabelen shoqëruese të projektit për hekurin dhe betonin.harton preventivat duke ju referuar kodeve të projektimit si eurocode 2, eurocode 3, eurocode 8 dhe standardeve të kompanisë.dorëzon projektet sipas afateve dhe formateve të kërkuara., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selit, Tirane., Tiranë

Botuar më 24/09/2021
E kenaqshme.
)