Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNETOR Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj me Pu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Disa nga detyrat të cilat duhen te përmbushen janë:Mbushja dhe zbrazja e perzieresit me lende te pare.Transportin e prodhimeve prenda dhe jashtë repartit të prodhimit.Sistemime si dhe zmerilim produktesh., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë, Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

SONDIST Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dh

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Të zotërojë patentë manovratori.Preferohet të ketë eksperiencë pune.Te jete bashkepunes dhe fleksibel ne orare., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1 Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

PIRUNIST Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar d

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Të zotërojë patentë manovratori..Të jetë bashkëpunues si dhe të ketë eksperiencë të mëparshme pune.Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe page.Te jetë i disponueshëm., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" , A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

MENAXHER PROJEKTI Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik, Arkitekture, Inxhinieri Ndërtimi, etj.Preferohen kandidatë me diplome master në Menaxhim.Të ketë të paktën 3 vjet eksperience pune.Preferohen kandidatë me eksperiencë në sektorin e ndërtimit.Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze. Të ketë aftesi shumë të mira menaxheriale, komunikuese, organizuese dhe planifikuese.Të zoterojë në nivel shumë të mire ''Paketën Office''., planifikon, realizon dhe finalizon projektin sipas afateve kohore dhe buxhetit të përcaktuar (sipas projekt-preventivit).garanton marrjen dhe ekzistencën e informacionit teknik-financiar nga kompania dhe jashtë saj në funksion të zbatimit të projektit.interpreton dhe realizon në plan pune objektivat e projektit duke mbikqyrur zbatimin e tij sipas buxhetit dhe standardeve të cilësisë.harton dhe zbaton strategji efikase për reduktimin e kostove.zhvillon fushata periodike prokurimi në funksion të projektit dhe nevojave të kompanisë, për produktet që kërkohen për zbatimin e tij dhe sipas kontratës të nënshkruar.ndjek dhe finalizon kontratën me furnitorët e rinj ose ekzistues, pas fushatës së prokurimit.garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërëë të mundur rakordimin me grupet e punës dhe materialeve.përfaqëson kompanine me pale të treta për çeshtjet e lidhura me projektin.mbikqyr dhe ndjek në mënyre të vazhdueshme stafin në varësi, duke mbajtur përgjegjësi për performancën e tyre.analizon dhe interpreton në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e projektit dhe e paraqet informacionin në raporte tek administratori dhe investitori i kompanisë., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit" , A0/1, Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

INXHINIER Njoftime pune - AGI KONS SHPK

Paga: Pagese shum e mire |

Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.Përvojë pune mbi 5 vjet në përllogaritje kostoje dhe preventim.Të zotërojë mirë Paketën Office.Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe menaxheriale.Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve., përgatit situacionet mujore, librezat e masave, analizë të çmimeve duke përfshirë kontrollet e situacioneve të nënkontraktorëve dhe përgatitjen e situacionit përmbledhës për objektet.realizon rakordimet mujore me departamentin e financës për inventarët, gjendjen në magazinë dhe shkarkimin e materialeve.përpilon dhe harton preventiva me çmimet përkatëse për zëra të punimeve që kryen vetë kompania apo që vijnë nga studiot e projektimit.ndjekjen e kostos në mënyre periodike gjatë fazës së ndërtimit të objekteve, së bashku me manaxherin e projektit, përgjegjësin teknik dhe inxhinierin e kantierit.raportimin e kostove të objekteve tek manaxheri i projektit, drejtori i departamentit të menaxhimit dhe të financës.rishikim i analizave teknike dhe manualit të çmimeve sipas tregut dhe publikimeve zyrtare.rishikim periodik i legjislacionit dhe botimeve në fletoren zyrtare, në lidhje me çështjet e kostove të ndërtimit dhe procedurave të kontrollit tatimor.kontrollon çmimet e dhëna nga kontraktorët dhe nën-kontraktorët duke raportuar tek manaxheri i projektit për të ndihmuar në negocimet e ndryshme që do të bëhen për fiksimin e çmimeve në preventivë.kontribuon në përgatitjen buxhetit mujor dhe cash flow të përcaktuar për objektin. informohet për raportet mujore të inventarizimit të materialeve., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selita, Tirane, Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

OPERATOR MAKINERISH CNC Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania kërkon të punësoj: Operat

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Preferohet me eksperience pune minimalisht 1 vite., të ketë njohuri të programit autocad. njohuri të programit art cam.eksperiencë të mëparshme pune në këtë pozicion, minimalisht 1 vit.të jetë i shkathët dhe teë ketë dëshirë për të mësuar.të jetë i aftë të punojë në grup.të ketë aftësi organizuese.të ketë njohje të sistemit të makinerisë "syntec - 60 w-e"., kushte te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Dielllit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire

ESKAVATORIST Njoftime pune - AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka kriju

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Pagese shum e mire |

Të zotërojë Patentë Manovratori.Të ketë përvojë pune të mëparshme mbi 3 vjet.Të ketë Dëshminë e Aftësisë Profesionale.Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese., kushte shum te mira pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 30/06/2022
Pagese shum e mire
)